Privacy policy

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://karab.in/ (dalej jako: „Karab.in”, „Serwis Internetowy”).

Karab.in karab.in jest otwartym portalem społecznościowym agregującym wartościowe treści oraz platformą do mikroblogowania przeznaczoną dla fediwersum.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z Serwisu, regulują w szczególn ości zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Karab.in jest Ernest Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERNEST WIŚNIEWSKI SOFTWARE wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Nałęczowska 9/14, 24-320 Poniatowa, NIP 7171805748, REGON 387883287, adres poczty elektronicznej: ernestwisniewski2@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”)
 2. Definicje:
  a. FORUM, FORUM DYSKUSYJNE - Usługa Elektroniczna, główna funkcjonalność Serwisu powstająca poprzez dodawanie przez Użytkowników Treści, Magazynów, wpisów i wypowiedzi w Serwisie.
  b. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  c. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-
  mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  d. MAGAZYN – zbiór Treści o podobnej tematyce utworzony i moderowany przez Użytkownika w Serwisie.
  e. MIKROBLOG – Usługa Elektroniczna, funkcjonalność umożliwiająca publikowanie przez Użytkownika wpisów na ogólnodostępnym w ramach Serwisu blogu, tj. jednej z zakładek Serwisu.
  f. POWIADOMIENIA – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającemu z niej Użytkownikowi automatyczne otrzymywanie informacji o aktywności w Serwisie związanej z jego Treściami i wypowiedziami (np. powiadomienia o komentarzach w odpowiedzi na jego Treści), a także o nowych Treściach pojawiających się w Serwisie.
  g. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  h. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KARAB.IN – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://karab.in/.
  i. TREŚCI – materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym, w tym w szczególności przez odnośniki (linki).
  j. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  k. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego w tym z Usług Elektronicznych.
  l. USŁUGODAWCA – Ernest Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERNEST WIŚNIEWSKI SOFTWARE wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Nałęczowska 9/14, 24-320 Poniatowa, NIP 7171805748, REGON 387883287, adres poczty elektronicznej: ernestwisniewski2@gmail.com.

2) O SERWISIE KARAB.IN

 1. Karab.in otwartym portalem społecznościowym, tj. przede wszystkim forum dyskusyjnym z możliwością zakładania magazynów (kategorii forum) oraz moderowania nimi przez zarejestrowanych Użytkowników, możliwością komentowania treści oraz prowadzenia mikrobloga (dodawania wpisów). Serwis zawiera również agregator linków oraz artykułów z innych stron i portali.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zapewnienie dostępu do Usług Elektronicznych, tj. .wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1400x900; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: „nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcy nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a. Konto (Profil)
  b. Forum Dyskusyjne (Magazyny)
  c. Agregator linków i artykułów (Treści)
  d. Mikroblog (Wpisy)
  e. Powiadomienia
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkowników jest bezpłatne.

5) KONTO (PROFIL)

 1. Dostęp do aktywnego Konta Użytkownika jest warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, dla których w Regulaminie wskazano wymóg posiadania Konta.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Gotowe” oraz (3) potwierdzeniu chęci rejestracji Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji samego Konta.

6) DODAWANIE TREŚCI

 1. Serwis umożliwia dodawanie przez Użytkowników Treści.
 2. Dodawanie Treści jest możliwe za pomocą narzędziu dodawania treści dostępnego na stronie Serwisu w sekcji „Dodaj nowy”, wybraniu interesującej Użytkownika opcji (np. „Dodaj artykuł”, „Dodaj link”, „Dodaj wpis na mikrologu”), wypełnieniu formularza dostępnego wówczas na stronie i kliknięciu pola „Gotowe”.
 3. W powyższy sposób Użytkownik może również utworzyć nowy Magazyn, będący następnie zbiorem Treści o podobnej tematyce. Użytkownik jest obowiązany prowadzić moderację i dbać o jakość utworzonego przez siebie Magazynu. Do moderacji Magazynu mają zastosowanie pkt. 7.2-7.13 niniejszego Regulaminu Serwisu.
 4. Treści dodane przez Użytkownika dostępne są dla innych Użytkowników w Serwisie jako część Forum Dyskusyjnego i przyporządkowane do Magazynów, zgodnie z wyborem Użytkownika i zawartością Treści.

7) FORUM DYSKUSYJNE (MAGAZYNY)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady dotyczące Treści w Serwisie, w tym reguły moderacji.
 2. Jest to instancja prywatna. Oczekujemy, że wszyscy użytkownicy traktują się nawzajem z szacunkiem i życzliwością. Nie będziemy tolerować żadnej formy przemocy, ani innego szkodliwego zachowania. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania / usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny. Serwis nie wymusza podawania nadmiernej ilości danych przy publikacji Treści, w tym takich danych, które umożliwiłyby w łatwy sposób identyfikację osoby Użytkownika zamieszczającego daną Treść przez każdego. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej innych osób oraz mogące stanowić ryzyko prawne dla Usługodawcy lub danego Użytkownika.
 3. Najważniejszą funkcjonalnością Forum jest możliwość zamieszczania przez Użytkowników swoich wypowiedzi. W ramach tej funkcjonalności Użytkownik może opublikować wypowiedź rozpoczynającą nowy wątek w istniejącym Magazynie albo wypowiedź w formie postu na swoim Mikroblogu.
 4. Użytkownik może opublikować również swoją wypowiedź w formie odpowiedzi na wpis lub komentarz innego Użytkownika. Wypowiedzi są widoczne dla wszystkich odwiedzających Forum.
 5. Przeglądanie Forum Dyskusyjnego, Mikroblogów i innych Treści w Serwisie nie wymaga posiadania konta. Zamieszczenie Treści lub innych wypowiedzi w Serwisie wymaga posiadania aktywnego Konta Użytkownika.
 6. Udzielanie się na Forum Dyskusyjnym możliwe jest po skorzystaniu z Formularza Wypowiedzi. Zamieszczenie wiadomości za pomocą Formularza Wypowiedzi wymaga utworzenia i zalogowania się na Konto Użytkownika.
 7. Użytkownik może w po publikacji wypowiedzi na Forum edytować jej treść.
 8. Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Użytkownika powinny być związane z tematyką danego Magazynu na Forum Dyskusyjnym oraz danego wątku w Magazynie. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści. Wypowiedzi Użytkowników powinny być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 9. Użytkownik zamieszczający swoją wypowiedź obowiązany jest do zamieszczania jej w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownika zamieszczającego wypowiedź obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści naruszających dobra osobiste, treści o charakterze reklamowym lub informacji handlowych (spam).
 10. W przypadku Treści mających charakter pornograficzny lub erotyczny, czy też innych nieprzeznaczonych dla odbiorców poniżej 18 lat, Użytkownik dodający treści powinien oznaczyć je jako przeznaczone wyłącznie dla odbiorców od 18 lat. Usługodawca zapewnia za pomocą środków technicznych, aby takie treści nie były
  widoczne dla osób, które nie potwierdziły wieko co najmniej 18 lat oraz aby nie były widoczne dla osób, które mogą sobie tego nie życzyć, tj. bez dokonania konkretnej czynności technicznej, np. odkrycia takich Treści.
 11. Usługodawca zachęca Użytkowników do zgłaszania niedozwolonych treści w Serwisie, co jest możliwe za pomocą formularza zgłoszenia dostępnego przy każdej wypowiedzi.
 12. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: „nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcy nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia wypowiedzi niezgodnych z wyżej przytoczonymi zasadami, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia albo zawiadomienia go o naruszeniu tych zasad.

8) AGREGATOR LINKÓW I ARTYKUŁÓW (TREŚCI)

 1. Serwis Internetowy jest portalem zawierających Treści. Treści są dostępne w Serwisie Internetowym w momencie dodania przez Użytkownika w tym w szczególności poprzez dodanie kanału linku do źródła danej Treści z użyciem odpowiedniej funkcjonalności Serwisu.
 2. Dostęp do treści jest zróżnicowany w poniższy sposób:
  a. Treści w Serwisie są ogólnodostępne, nie wymagają logowania na Konto i dostęp do nich jest bezpłatny.
  b. Komentowanie i odpowiadanie na Treści, a także dodatkowe funkcjonalności np. dodawanie Treści do ulubionych w Serwisie wymagają zalogowania się na Konto i dostęp do nich także jest bezpłatny – o wymogu zalogowania się na Konto Użytkownik jest każdorazowo informowany na stronach Serwisu Internetowych przy danych Treściach.
 3. Serwis zawiera funkcjonalność umożliwiającą zgłaszanie do Usługodawcy treści, które zdaniem Użytkownika są niezgodne z prawem, naruszają dobra osobiste lub prawa autorskie.
 4. Usługodawca może usunąć Treści naruszające powszechnie obowiązujące normy prawne lub niniejszy Regulamin

9) MIKROBLOG (WPISY)

 1. Dodawanie wpisów w formie Mikrobloga jest możliwe po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, przejściu do sekcji „Dodaj nowy”, wybraniu opcji „Dodaj wpis na mikroblogu”, uzupełnieniu treści wpisu i kliknięciu pola „Gotowe”.
 2. Funkcjonalność Mikroblog umożliwia odpowiadanie na wpisy oraz na komentarze pod wpisami.
 3. Użytkownik, który dodał dany Mikroblog staje się jego moderatorem. Do wpisów i komentarzy na Mikroblogu mają zastosowanie pkt. 7.2-7.13 niniejszego Regulaminu Serwisu.
 4. Samo wyświetlanie Mikrobloga nie wymaga posiadania Konta. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Mikrobloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Komentowanie Mikrobloga wymaga posiadania Konta Użytkownika.

10) POWIADOMIENIA (SUBSKRYPCJE)

 1. Użytkownik posiadający Konto może aktywować powiadomienia o aktywności w Serwisie związanej z jego Treściami i wypowiedziami (np. powiadomienia o komentarzach w odpowiedzi na jego Treści) a także o nowych Treściach pojawiających się w Serwisie (w ramach subskrypcji). Korzystanie z Powiadomień następuje po zaznaczeniu w zakładce Powiadomienia widocznej na Koncie Użytkownika rodzajów powiadomień, które Użytkownik chce otrzymywać.
 2. Usługa Elektroniczna Powiadomienia świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Powiadomień poprzez zmianę ustawień Konta.

11) KONTAKT Z NAMI

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, za pośrednictwem którego można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć na przykład: za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: ernestwisniewski2@gmail.com).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na wstępie nieniejszego Regulaminu.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14) SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu Internetowego oraz prawidłowe działanie serwerów, na których świadczony jest Hosting na rzecz Użytkowników. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

16) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Serwisu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu.

17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem komunikacji Usługodawcy i Użytkownika jest język polski.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 3. Zmiany Regulaminu:
  a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 17 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  c. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  d. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  i. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
  ii. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  d. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 17 ust. 2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
  i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
  ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  e. W przypadkach, o których mowa pkt. 17 ust. 2 ppkt d. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z Serwisu

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • random
 • linux
 • sport
 • rower
 • muzyka
 • gry
 • macos
 • fediverse
 • zwierzaczki
 • ukraina
 • historia
 • astronomia
 • polska
 • kuchnia
 • apple
 • architektura
 • literatura
 • marvel_plus
 • UFOs
 • Rallycross
 • ak
 • ADHDwomen
 • PowerRangers
 • 3amjokes
 • charytatywne
 • gayporn
 • ArmoredWomen
 • UFC
 • All magazines